Постанова 1013

Пунктом 9 Прикінцевих положень Закону України «Про Державний бюджет України на 2015 рік» установлено, що Кабінетом Міністрів України затверджується особливий порядок проведення індексації грошових доходів населення у межах фінансових ресурсів бюджетів усіх рівнів, бюджету Пенсійного фонду України та бюджетів інших фондів загальнообов’язкового державного соціального страхування на 2015 рік.
Відповідно до статті 5 Закону України «Про індексацію грошових доходів населення» проведення індексації грошових доходів населення здійснюється у межах фінансових ресурсів бюджетів усіх рівнів, бюджету Пенсійного фонду України та бюджетів інших фондів загальнообов’язкового державного соціального страхування на відповідний рік.
Враховуючи зазначене, прийнята постанова Кабінету Міністрів України від 09.12.2015 р. № 1013 «Про упорядкування структури заробітної плати, особливості проведення індексації та внесення змін до деяких нормативно-правових актів».
Пунктом 3 цієї постанови передбачено, що міністри, керівники інших центральних органів виконавчої влади, голови обласних державних адміністрацій, Київської міської державної адміністрації та інших державних органів у межах передбачених коштів державного бюджету, місцевих бюджетів та власних коштів мали вжити заходи для підвищення з 1 грудня 2015 року розмірів посадових окладів (тарифних ставок, ставок заробітної плати), перегляду розмірів надбавок, доплат, премій, спрямувавши на зазначені цілі всі виплати, пов’язані з сумою індексації, яка склалась у грудні 2015 року, з тим, щоб розмір підвищення всіх складових заробітної плати у сумарному виразі для кожного працівника у грудні 2015 року перевищив суму індексації, яку йому повинні були виплатити у грудні 2015 року.
Отже, у грудні 2015 року підвищення заробітної плати мало бути здійснено з урахуванням всіх складових заробітної плати, тобто не тільки з урахуванням підвищення тарифних ставок (окладів), атакож з урахуванням доплат, надбавок та премій, з тим, щоб сума підвищення заробітної плати перевищила суму індексації, яка склалась у грудні 2015 року.
Абзацом другим пункту 3 вищезазначеної постанови передбачено, що для проведення подальшої індексації заробітної плати обчислення індексу споживчих цін починається з січня 2016 року відповідно до Порядку проведення індексації грошових доходів населення, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 17 липня 2003 р. № 1078 (із змінами, зокрема внесеними постановою Кабінету Міністрів України від 09.12.2015 р.№ 1013).
Право на індексацію у 2016 році відбудеться, коли індекс споживчих цін перевищить поріг індексації, який відповідно до статті 4 Закону України «Про індексацію грошових доходів населення» з урахуванням змін, внесених Законом України від 24.12.2015 р. № 911-VIII «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України», з січня 2016 року становить 103 відсотка.
Разом з тим зазначаємо, що з метою недопущення зниження грошового доходу працівника є доцільним у 2016 році вживати заходи щодо підвищення заробітної плати за рахунок підвищення розмірів (встановлення) доплат, надбавок та премій у межах фонду оплати праці.

Лист Мінсоцполітики від 15.02.2016 р. № 52/10/136-16

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від 14 листопада 2018 р. № 1013

Київ

Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України

Кабінет Міністрів України постановляє:

Внести до постанов Кабінету Міністрів України зміни, що додаються.

Прем’єр-міністр України

В.ГРОЙСМАН

Інд. 29

ЗАТВЕРДЖЕНО

постановою Кабінету Міністрів України

від 14 листопада 2018 р. № 1013

ЗМІНИ,

що вносяться до деяких постанов Кабінету Міністрів України

1. У Порядку державної реєстрації (перереєстрації), зняття з обліку автомобілів, автобусів, а також самохідних машин, сконструйованих на шасі автомобілів, мотоциклів усіх типів, марок і моделей, причепів, напівпричепів, мотоколясок, інших прирівняних до них транспортних засобів та мопедів, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 7 вересня 1998 р. № 1388 (Офіційний вісник України, 1998 р., № 36, ст. 1327; 2009 р., № 101, ст. 3521):

1) в абзаці четвертому пункту 3 слова «Єдиного державного реєстру МВС” замінити словами «Єдиного державного реєстру транспортних засобів, держателем якого є МВС”;

2) у пункті 15:

в абзаці першому:

перше речення після слів «фізичних осіб, які є власниками транспортних засобів” доповнити словами «, установлення газобалонного обладнання, видачі тимчасового реєстраційного талона під час передачі права користування та/або розпорядження транспортними засобами”;

у шостому реченні слова «Єдиним державним реєстром МВС” замінити словами «Єдиним державним реєстром транспортних засобів”;

в абзаці дев’ятому слова «Єдиного державного реєстру МВС” замінити словами «Єдиного державного реєстру транспортних засобів”;

3) пункт 16 після абзацу п’ятого доповнити новим абзацом такого змісту:

«У разі коли реєстрація (перереєстрація) транспортного засобу здійснена після 1 січня 2013 р., звернення власника транспортного засобу — фізичної особи про видачу тимчасового реєстраційного талона у зв’язку з наданням права керування таким засобом іншій фізичній особі може здійснюватися в електронній формі через офіційний веб-сайт Головного сервісного центру МВС.”.

У зв’язку з цим абзаци шостий і сьомий вважати відповідно абзацами сьомим і восьмим;

4) у пункті 41 слова «Єдиному державному реєстрі МВС” замінити словами «Єдиному державному реєстрі транспортних засобів”.

В абзаці першому пункту 3 Порядку надання підрозділами Міністерства внутрішніх справ, Національної поліції та Державної міграційної служби платних послуг, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 26 жовтня 2011 р. № 1098 «Деякі питання надання підрозділами Міністерства внутрішніх справ, Національної поліції та Державної міграційної служби платних послуг” (Офіційний вісник України, 2011 р., № 84, ст. 3068; 2015 р., № 94, ст. 3213), слова «або програмно-технічні комплекси самообслуговування” замінити словами «, програмно-технічні комплекси самообслуговування або через електронний платіжний засіб у безготівковій формі”.

3. У постанові Кабінету Міністрів України від 25 березня 2016 р. № 260 «Деякі питання надання інформації про зареєстровані транспортні засоби та їх власників” (Офіційний вісник України, 2016 р., № 28, ст. 1118, № 84, ст. 2760):

1) у постанові:

у назві постанови слова «та їх власників” замінити словами «, їх власників та належних користувачів”;

у пункті 1:

в абзаці другому слова «Єдиного державного реєстру Міністерства внутрішніх справ стосовно зареєстрованих транспортних засобів та їх власників” замінити словами «Єдиного державного реєстру транспортних засобів стосовно зареєстрованих транспортних засобів, їх власників та належних користувачів”;

в абзаці третьому слова «Єдиного державного реєстру Міністерства внутрішніх справ стосовно зареєстрованих транспортних засобів” замінити словами «Єдиного державного реєстру транспортних засобів стосовно зареєстрованих транспортних засобів, належних користувачів”;

в абзаці четвертому слова «Міністерства внутрішніх справ” замінити словами «транспортних засобів”, а після слів «зареєстрованих транспортних засобів” доповнити словами «, належних користувачів”;

2) у Порядку доступу посадових осіб органів державної влади, органів місцевого самоврядування, адвокатів, нотаріусів до Єдиного державного реєстру Міністерства внутрішніх справ стосовно зареєстрованих транспортних засобів та їх власників, затвердженому зазначеною постановою:

у назві Порядку слова «Єдиного державного реєстру Міністерства внутрішніх справ стосовно зареєстрованих транспортних засобів та їх власників” замінити словами «Єдиного державного реєстру транспортних засобів стосовно зареєстрованих транспортних засобів, їх власників та належних користувачів”;

у пункті 1 після слова «нотаріусів” доповнити словами «, інспекторів з паркування”, а слова «Єдиного державного реєстру Міністерства внутрішніх справ (далі — Реєстр) щодо зареєстрованих транспортних засобів та їх власників” замінити словами «Єдиного державного реєстру транспортних засобів (далі — Реєстр), держателем якого є Міністерство внутрішніх справ, щодо зареєстрованих транспортних засобів, їх власників та належних користувачів”;

у пункті 3, в абзаці першому пункту 4 і пункті 5 слова «та їх власників” замінити словами «, їх власників та належних користувачів”;

абзац перший пункту 6 після слів «органів СБУ” доповнити словами «, інспекторами з паркування”;

3) у Порядку надання фізичним та юридичним особам інформації з Єдиного державного реєстру Міністерства внутрішніх справ стосовно зареєстрованих транспортних засобів, затвердженому зазначеною постановою:

у назві та пункті 1 Порядку слова «Міністерства внутрішніх справ” замінити словами «транспортних засобів”, а після слів «зареєстрованих транспортних засобів” доповнити словами «, належних користувачів”;

пункт 4 доповнити реченням такого змісту: «Відомості з Реєстру про належного користувача транспортного засобу надаються фізичній чи юридичній особі, за якою такий транспортний засіб зареєстрований (уповноваженій нею особі), особі, якій видано тимчасовий реєстраційний талон, належному користувачу.”;

пункт 8 після абзацу першого доповнити новим абзацом такого змісту:

«За надання відомостей з Реєстру про належних користувачів транспортних засобів, які зареєстровані за фізичною чи юридичною особою, плата не справляється. У такому разі під відомостями мається на увазі інформація про прізвище, ім’я, по батькові (за наявності), дату народження належного користувача (або назву юридичної особи, її ідентифікаційний код в Єдиному державному реєстрі підприємств та організацій України), серію і номер виданого належному користувачеві тимчасового реєстраційного талона.”.

У зв’язку з цим абзац другий вважати абзацом третім;

пункт 9 після слів «по батькові” доповнити словами «(за наявності)”;

пункт 15 доповнити підпунктом 4 такого змісту:

«4) про належного користувача:

номерний знак відповідного транспортного засобу;

прізвище, ім’я, по батькові (за наявності) власника транспортного засобу та дата його народження (у разі наявності інформації про дату народження);

марка та модель транспортного засобу.”;

абзац другий та п’ятий пункту 19 після слів «по батькові” доповнити словами «(за наявності)”;

4) у додатку до постанови:

назву додатка викласти в такій редакції:

«ЗАПИТ

про надання витягу з Єдиного державного реєстру транспортних засобів стосовно зареєстрованих транспортних засобів, належних користувачів”;

доповнити додаток розділом IV такого змісту:

{Розділ IV}

4. У додатку до постанови Кабінету Міністрів України від 8 вересня 2016 р. № 606 «Деякі питання електронної взаємодії державних електронних інформаційних ресурсів” (Офіційний вісник України, 2016 р., № 73, ст. 2455; 2018 р., № 41, ст. 1450) позицію

«Єдиний державний реєстр Міністерства внутрішніх справ стосовно зареєстрованих транспортних засобів та їх власників”

замінити такою позицією:

«Єдиний державний реєстр транспортних засобів”.

Постанова 1013

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *