869 постанова

* Детальний аналіз змін до постанови КМУ від 09.12.2015 р. № 1013, унесених постановою КМУ від 11.02.2016 р. № 77, див. у статті «Підвищення окладів бюджетникам з 1 грудня 2015 року: що уточнив Уряд» на с. 7 номера газети «Оплата праці».

З метою врегулювання питань проведення індексації заробітної плати у зв’язку зі зростанням цін та упорядкування структури заробітної плати працівників прийнято постанову КМУ «Про упорядкування структури заробітної плати, особливості проведення індексації та внесення змін до деяких нормативно-правових актів» від 09.12.2015 р. № 1013 (далі — постанова № 1013).

Відповідно до цієї постанови з 1 грудня 2015 року в межах видатків на оплату праці, затверджених у кошторисах, за рахунок виплат, пов’язаних з індексацією, надбавок, доплат і премій були підвищені на 10 % посадові оклади працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери та на 25 % — посадові оклади керівних працівників, спеціалістів і службовців органів виконавчої влади, місцевого самоврядування, прокуратури та інших органів (пп. 2 та 3 п. 1 постанови № 1013).

Разом з тим при застосуванні постанови № 1013 виникли неоднозначні тлумачення щодо підвищення посадових окладів державних службовців.

Для уникнення різних трактувань із цього питання прийнято постанову, що коментується, — постанову КМУ «Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 17 липня 2003 р. № 1078 і від 9 грудня 2015 р. № 1013» від 11.02.2016 р. № 77 (далі — постанова № 77, Зміни).

Зазначеними змінами (п. 2 Змін) перелік нормативно-правових актів, згідно з якими підвищувались розміри посадових окладів працівників державних органів (п.п. 3 п. 1 постанови № 1013), доповнено:

— постановою КМУ «Про внесення зміни до деяких постанов Кабінету Міністрів України» від 06.02.2008 р. № 34 (далі — постанова № 34) (щодо підвищення посадових окладів на 45 %);

— постановою КМУ «Деякі питання оплати праці працівників апарату органів виконавчої влади, органів прокуратури, судів та інших органів, що фінансуються з бюджету» від 20.05.2009 р. № 482 (далі — постанова № 482) (щодо встановлення посадового окладу на рівні мінімальної заробітної плати для тих працівників, у яких розмір посадового окладу нижчий, ніж визначений законом розмір мінімальної заробітної плати).

Увага! Норми п. 2 Змін, затверджених постановою № 77, застосовуємо з 1 грудня 2015 року, тобто з дати застосування постанови № 1013.

З урахуванням цих змін підвищенню на 25 % з 1 грудня 2015 року підлягають посадові оклади державних службовців станом на 30.11.2015 р., визначені згідно з постановою КМУ «Про впорядкування структури та умов оплати праці працівників апарату органів виконавчої влади, органів прокуратури, судів та інших органів» від 09.03.2006 р. № 268 (у редакції постанови КМУ від 12.05.2007 р. № 700, далі — постанова № 268) з урахуванням постанов № 34 та № 482.

Таким чином, підвищенню на 25 % підлягають і посадові оклади, встановлені працівникам у розмірі мінімальної заробітної плати.З1 грудня 2015 року розмір посадового окладу таких працівників має становити 1723 грн. (1378 грн. х 1,25).

Для посадовців органів місцевого самоврядування (ОМС) при визначенні окладів за додатком 54 до постанови № 268, крімпідвищення з 01.02.2008 р. «схемних» окладів на 45 % відповідно до постанови № 34, треба врахувати і наступне збільшення з 30.05.2009 р. на 50 % окладів відповідно до постанови КМУ «Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 9 березня 2006 р. № 268» від 27.05.2009 р. № 504 (далі — постанова № 504). Це стосується посадових окладів сільських, селищних голів, їх заступників та керівних працівників і спеціалістів апарату сільських і селищних рад та їх виконавчих органів (вказані в додатку 54 до постанови № 268).

Важливо! З 1 грудня 2015 року підвищенню підлягають посадові оклади, які було встановлено працівникам у штатних розписах станом на 30.11.2015 р. з урахуванням вимог постанови № 482.

Керівники державних органів, які не провели відповідне підвищення посадових окладів, мають здійснити перерахунок заробітної плати працівників з 1 грудня 2015 року.

Наведемо приклади. Розглянемо 25-відсоткове підвищення посадових окладів держслужбовців та посадовців ОМС, визначенихдодатками 1 — 37, 431, 432, 48 — 55 до постанови № 268.

Приклад 1. Посадовий оклад головного бухгалтера сільської ради згідноз додатком 54 до постанови № 268 складає 589 грн.

Збільшений на 45 % згідно з постановою № 34 посадовий оклад становить 854 грн. (589 грн. х 1,45).

Збільшений на 50 % відповідно до постанови № 504 посадовий оклад складає 1281 грн. (854 грн. х 1,5).

З 01.09.2015 р. «дотягнутий» згідно з постановою № 482 до нового законодавчо встановленого розміру мінімальної заробітної плати (1378 грн.) посадовий оклад у штатному розписі було встановлено у розмірі 1378 грн.

З 01.12.2015 р. відповідно до п.п. 3 п. 1 постанови № 1013 у штатному розписі необхідно встановити посадовий оклад у розмірі 1723 грн. (1378 грн. х 1,25).

Приклад 2. Посадовий оклад завідувача сектору райдержадміністрації згідно з додатком 33 до постанови № 268 складає 654 грн.

З урахуванням 45-відсоткового підвищення, передбаченого постановою № 34, посадовий оклад становить 948 грн. (654 грн. х 1,45).

У штатному розписі з 1 вересня 2015 року посадовий оклад завідувача сектору райдержадміністрації встановлено на рівні мінзарплати — 1378 грн. (з урахуванням п. 1 постанови № 482).

Якщо оклад у грудні-2015 визначили у розмірі 1185 грн. (948 грн. х 1,25) і знову «дотягнули» його до законодавчого розміру МЗП — 1378 грн., то фактичного підвищення окладу не відбулося. У такому разі необхідно провести перерахунокзарплати працівнику починаючи з грудня 2015 року з урахуванням нового окладу — 1723 грн.

Світлана КОНОВАЛ, головний спеціаліст відділу оплати праці у бюджетній сфері Департаменту заробітної плати та умов праці

ОПЛАТА ПРАЦІ, БЕРЕЗЕНЬ, 2016/№ 5

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА

від 20 квітня 2016 р. № 301
Київ

Про затвердження Порядку списання з балансу багатоквартирних будинків

Відповідно до абзацу другого пункту 6 статті 13 «Прикінцеві та перехідні положення” Закону України «Про особливості здійснення права власності у багатоквартирному будинку” Кабінет Міністрів України постановляє:

Затвердити Порядок списання з балансу багатоквартирних будинків, що додається.

Прем’єр-міністр України

В.ГРОЙСМАН

Інд. 37

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 20 квітня 2016 р. № 301

ПОРЯДОК
списання з балансу багатоквартирних будинків

1. Цей Порядок визначає механізм списання з балансу міністерствами, іншими центральними органами виконавчої влади, державними підприємствами та органами місцевого самоврядування багатоквартирних будинків, у яких розташовані приміщення приватної та інших форм власності.

2. У цьому Порядку терміни вживаються у значенні, наведеному у Цивільному кодексі України та Законі України «Про особливості здійснення права власності у багатоквартирному будинку”.

3. Списання з балансу багатоквартирного будинку міністерством, іншим центральним органом виконавчої влади, державним підприємством або органом місцевого самоврядування, на балансі яких перебувають багатоквартирні будинки (далі — балансоутримувач), у яких розташовані приміщення приватної та інших форм власності (далі — багатоквартирні будинки), здійснюється на підставі прийнятого ними рішення про списання багатоквартирного будинку.

У разі коли балансоутримувачем є державне підприємство, що належить до сфери управління міністерства або іншого центрального органу виконавчої влади, рішення про списання багатоквартирного будинку погоджується таким міністерством або іншим центральним органом виконавчої влади.

Балансоутримувач багатоквартирного будинку визначає у відповідному багатоквартирному будинку належність приміщень до приватної та інших форм власності.

Списання багатоквартирного будинку з балансу може бути ініційоване особою (особами), якій (яким) на праві приватної власності належить (належать) приміщення у такому будинку, шляхом направлення балансоутримувачу письмового повідомлення та копій документів, що відповідно до законодавства підтверджують належність особі (особам) відповідного (відповідних) приміщення (приміщень) на праві приватної власності.

У такому випадку балансоутримувач протягом десяти робочих днів з дня надходження відповідного повідомлення та документів розпочинає процедуру списання такого будинку з балансу згідно з пунктом 4 цього Порядку.

Списання багатоквартирного будинку з балансу здійснюється його балансоутримувачем на підставі прийнятого ним розпорядчого документа (далі — розпорядчий документ).

Інформація про прийняття відповідного розпорядчого документа доводиться до відома співвласників багатоквартирного будинку шляхом розміщення на офіційному веб-сайті балансоутримувача та в кожному конкретному будинку (на прибудинковій території), зокрема на інформаційних стендах у під’їздах будинків та біля них, відповідного оголошення.

4. Для списання багатоквартирного будинку з балансу утворюється відповідна комісія у складі не менше п’яти осіб (далі — комісія).

Склад комісії затверджується балансоутримувачем.

Комісію очолює представник балансоутримувача.

До складу комісії включаються представники балансоутримувача, виконавця послуг з управління будинком або виконавця послуг з утримання будинків, споруд та прибудинкових територій такого будинку.

Інформацію про кандидатури для включення до складу комісії виконавець послуг з управління будинком або виконавець послуг з утримання будинків, споруд та прибудинкових територій такого будинку подають протягом п’яти робочих днів з дня надходження відповідного запиту балансоутримувача.

У разі неподання балансоутримувачу інформації про кандидатури для включення до складу комісії склад комісії визначається ним самостійно з числа представників балансоутримувача.

У роботі комісії бере участь уповноважена особа (особи) від співвласників багатоквартирного будинку за її (їх) згодою. Уповноважена (уповноважені) особа (особи) від співвласників будинку може (можуть) бути залучена (залучені) до складу комісії протягом усього часу роботи комісії, але не пізніше дня підписання акта про списання багатоквартирного будинку з балансу.

5. Комісія з метою фіксування технічного стану багатоквартирного будинку перед списанням проводить його огляд.

Під час огляду комісія може використовувати наявну в балансоутримувача технічну документацію (акт прийняття в експлуатацію, матеріали технічної інвентаризації, плани зовнішніх мереж тощо), а також дані бухгалтерського обліку щодо будинку.

6. За результатами роботи комісії складається акт про списання багатоквартирного будинку з балансу за формою згідно з додатком.

7. Акт про списання багатоквартирного будинку з балансу підписується всіма членами комісії та затверджується балансоутримувачем.

8. Після затвердження балансоутримувачем акта про списання багатоквартирного будинку з балансу процедура списання відповідного будинку вважається закінченою.

У разі коли державне підприємство, яке є балансоутримувачем, належить до сфери управління міністерства або іншого центрального органу виконавчої влади, процедура списання багатоквартирного будинку з балансу вважається закінченою з моменту погодження таким міністерством або іншим центральним органом виконавчої влади затвердженого державним підприємством акта про списання багатоквартирного будинку з балансу.

Процедура списання багатоквартирного будинку з балансу повинна бути завершена у строк не більше двох місяців з дня прийняття розпорядчого документа.

9. Копія акта про списання багатоквартирного будинку з балансу надається балансоутримувачем співвласнику (співвласникам) багатоквартирного будинку за його (їх) зверненням.

10. У разі коли у списаному з балансу багатоквартирному будинку окремі квартири та/або нежитлові приміщення не перебувають у приватній власності та право державної чи комунальної власності на них не зареєстроване, такі квартири та/або нежитлові приміщення приймаються на баланс балансоутримувача, а право власності на них реєструється в установленому законом порядку.

Додаток
до Порядку

АКТ
про списання багатоквартирного будинку з балансу

Набрала чинності постанова Кабінету Міністрів України «Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 22 липня 2020 р. № 641» від 28 вересня 2020 р. № 888.

Новими підпунктами п. 10 постанови Кабінету Міністрів України від 22 липня 2020 р. № 641 «Про встановлення карантину та запровадження посилених протиепідемічних заходів на території із значним поширенням гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2» встановлено, що на території України на період дії карантину, серед іншого, забороняється:

– перетин державного кордону іноземцями та особами без громадянства (крім іноземців, осіб без громадянства, які постійно проживають на території України, та осіб, яких визнано біженцями, або осіб, які потребують додаткового захисту, працівників дипломатичних представництв та консульських установ іноземних держав, представництв офіційних міжнародних місій, організацій, акредитованих в Україні, та членів їх сімей, військовослужбовців (підрозділів) збройних сил держав – членів НАТО та держав – учасниць програми НАТО «Партнерство заради миру”, які беруть участь у заходах з підготовки підрозділів Збройних Сил) без наявного поліса (свідоцтва, сертифіката) страхування, що виданий страховою компанією, яка зареєстрована в Україні, або іноземною страховою компанією, яка має представництво на території України чи договірні відносини із страховою компанією – партнером на території України (асистанс), та покриває витрати, пов’язані з лікуванням COVID-19, обсервацією, та діє на строк перебування в Україні;

– перетинання контрольних пунктів в’їзду на тимчасово окуповані території в Донецькій та Луганській областях, Автономної Республіки Крим та м. Севастополя та виїзду з них іноземцями та особами без громадянства без наявного поліса (свідоцтва, сертифіката) страхування, що виданий страховою компанією, яка зареєстрована в Україні, або іноземною страховою компанією, яка має представництво на території України чи договірні відносини із страховою компанією – партнером на території України (асистанс), та покриває витрати, пов’язані з лікуванням COVID-19, та діє на строк перебування в Україні.

Уповноважена службова особа підрозділу охорони державного кордону відмовляє іноземцям та особам без громадянства:

– у перетинанні державного кордону в порядку, визначеному ст. 14 Закону України «Про прикордонний контроль», у випадках, визначених у пп. 4 цього пункту;

– у в’їзді на тимчасово окуповані території в Донецькій та Луганській областях, Автономної Республіки Крим та м. Севастополя та виїзді з них згідно з Порядком в’їзду на тимчасово окуповану територію України та виїзду з неї, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 4 червня 2015 р. № 367, та Порядком в’їзду осіб, переміщення товарів на тимчасово окуповані території у Донецькій та Луганській областях і виїзду осіб, переміщення товарів з таких територій, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 17 липня 2019 р. № 815, у випадку, визначеному в пп. 5 цього пункту.

Також новою редакцією пп. 3 п. 20 постанови визначено, що самоізоляції підлягають особи, що перетинають державний кордон та прибули з держави або є громадянами (підданими) держав із значним поширенням COVID-19, крім таких осіб, якщо немає підстав вважати, що вони були в контакті із хворою на COVID-19 особою:

– осіб, які не досягли 12 років;

– осіб, які прибувають в Україну з метою навчання у закладах вищої освіти;

– осіб, які є громадянами (підданими) держав із значним поширенням COVID-19 та не перебували на території таких держав протягом останніх 14 днів або прямують територією України транзитом та мають документи, що підтверджують виїзд за кордон протягом двох діб;

– працівників дипломатичних представництв та консульських установ іноземних держав, представництв офіційних міжнародних місій, організацій, акредитованих в Україні, та членів їх сімей;

– водіїв та членів екіпажу вантажних транспортних засобів, автобусів, що здійснюють регулярні перевезення, членів екіпажів повітряних і морських, річкових суден, членів поїзних і локомотивних бригад;

– інструкторів збройних сил держав – членів НАТО та держав – учасниць програми НАТО «Партнерство заради миру”, які беруть участь у заходах з підготовки підрозділів Збройних Сил;

– діячів культури за запрошенням закладу культури разом з однією особою, що супроводжує кожного з них;

– осіб, що здійснюють перевезення гемопоетичних стовбурових клітин для трансплантації;

– осіб, які мають негативний результат тестування на COVID-19 методом полімеразної ланцюгової реакції, який проведено не більш як за 48 годин до перетину кордону.

Крім цього, п. 10-1 постанови виключено.

Опубликовано: «Урядовий кур’єр» N 84 от 05.05.2020 г.

КАБИНЕТ МИНИСТРОВ УКРАИНЫ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 29 апреля 2020 г. N 330

Киев

Содержание

О выделении средств для оказания помощи на детей физическим лицам — предпринимателям, избравшим упрощенную систему налогообложения и относящимся к первой и второй группе плательщиков единого налога

Кабинет Министров Украины постановляет:

1. Выделить Министерству социальной политики 1655 117,73 тыс. гривен (расходы потребления) из фонда борьбы с острой респираторной болезнью COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2, и ее последствиями для оказания помощи на детей физическим лицам — предпринимателям, избравшим упрощенную систему налогообложения и относящимся к первой и второй группе плательщиков единого налога.

2. Утвердить Порядок использования средств для оказания помощи на детей физическим лицам — предпринимателям, избравшим упрощенную систему налогообложения и относящимся к первой и второй группе плательщиков единого налога, который прилагается.

3. Обеспечить:

Министерству социальной политики — согласование выделения бюджетных средств, предусмотренных пунктом 1 данного постановления, с Комитетом Верховной Рады Украины по вопросам бюджета;

Министерству финансов — после указанного согласования открытие новой бюджетной программы и внесение соответствующих изменений в роспись государственного бюджета.

Премьер-министр Украины

Д. ШМЫГАЛЬ

Инд. 73

УТВЕРЖДЕНО
постановлением Кабинета Министров Украины
от 29 апреля 2020 г. N 330

ПОРЯДОК использования средств для оказания помощи на детей физическим лицам — предпринимателям, избравшим упрощенную систему налогообложения и относящимся к первой и второй группе плательщиков единого налога

1. Данный Порядок определяет механизм использования средств государственного бюджета по программе «Выплата пособий на детей физическим лицам — предпринимателям, избравшим упрощенную систему налогообложения и относящимся к первой и второй группе плательщиков единого налога, за счет средств, выделенных из фонда борьбы с острой респираторной болезнью COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2, и ее последствиями» (далее — бюджетные средства).

2. Главным распорядителем бюджетных средств и ответственным исполнителем бюджетной программы является Минсоцполитики.

3. Распорядителями бюджетных средств низшего уровня являются:

структурные подразделения по вопросам социальной защиты населения областных, Киевской и Севастопольской городских госадминистраций (далее — региональные органы социальной защиты населения);

структурные подразделения по вопросам социальной защиты населения районных, районных в гг. Киеве и Севастополе госадминистраций, исполнительные органы городских, районных в городах (в случае их образования) советов, центры по начислению и осуществлению социальных выплат, соответствующие требованиям пункта 47 части первой статьи 2 Бюджетного кодекса Украины (далее — структурные подразделения по вопросам социальной защиты населения).

4. Бюджетные средства направляются региональным органам социальной защиты населения, перечисляющим такие средства структурным подразделениям по вопросам социальной защиты населения для предоставления помощи на детей физическим лицам — предпринимателям, избравшим упрощенную систему налогообложения и относящимся к первой и второй группе плательщиков единого налога, в соответствии с Порядком выплаты пособия на детей физическим лицам — предпринимателям, избравшим упрощенную систему налогообложения и относящимся к первой и второй группе плательщиков единого налога, утвержденным постановлением Кабинета Министров Украины от 22 апреля 2020 года N 329 (далее — пособие на детей).

5. Структурные подразделения по вопросам социальной защиты населения подают ежемесячно региональным органам социальной защиты населения заявки по установленной Минсоцполитики форме:

до 25 числа — относительно потребности в бюджетных средствах для выплаты пособий на детей на следующий месяц;

до 8 числа — относительно потребности в бюджетных средствах для выплаты пособий на детей на текущий месяц.

6. Региональные органы социальной защиты населения обобщают полученные от структурных подразделений по вопросам социальной защиты населения заявки относительно потребности в бюджетных средствах для выплаты пособий на детей и не позднее чем в течение двух рабочих дней подают Минсоцполитики обобщенную заявку по установленной им форме в разрезе административно-территориальных единиц .

7. Минсоцполитики после поступления от региональных органов социальной защиты населения обобщенных заявок на выплату помощи на детей перечисляет не позднее чем в течение трех рабочих дней бюджетные средства региональным органам социальной защиты населения.

8. Региональные органы социальной защиты населения перечисляют не позднее чем на следующий рабочий день бюджетные средства на счета структурных подразделений по вопросам социальной защиты населения.

9. Структурные подразделения по вопросам социальной защиты населения перечисляют в течение двух рабочих дней бюджетные средства на счета получателей пособия на детей, открытые в учреждении уполномоченного банка.

10. Структурные подразделения по вопросам социальной защиты населения подают ежемесячно до 10 числа месяца, следующего за отчетным периодом, региональным органам социальной защиты населения по установленной Минсоцполитики форме информацию об использовании бюджетных средств для ее обобщения и представления до 15 числа Минсоцполитики.

Казначейство информирует ежемесячно до 10 числа Минсоцполитики об объемах кассовых расходов в разрезе областей и г. Киева.

11. Минсоцполитики ежемесячно до 5 числа месяца, следующего за отчетным периодом, представляет Комитету Верховной Рады Украины по вопросам бюджета и Минфину информацию об использовании бюджетных средств.

12. Ведение бухгалтерского учета, открытие счетов, регистрация, учет бюджетных обязательств в органах Казначейства и операции, связанные с использованием бюджетных средств, осуществляются в установленном законодательством порядке.

13. Составление и представление финансовой и бюджетной отчетности об использовании бюджетных средств, а также контроль за их целевым и эффективным расходованием осуществляются в установленном законодательством порядке.

Опубликовано: «Урядовий кур’єр» N 143 от 28.07.2020 г.

КАБИНЕТ МИНИСТРОВ УКРАИНЫ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 22 июля 2020 г. N 630

Киев

О внесении изменений в постановление Кабинета Министров Украины от 2 марта 2016 г. N 149

Кабинет Министров Украины постановляет:

1. Внести в постановление Кабинета Министров Украины от 02 марта 2016 года N 149 «О требованиях относительно реализации фискальных функций регистраторами расчетных операций для отдельных сфер применения» (Официальный вестник Украины, 2016 г., N 20, ст. 802) изменения, которые прилагаются.

2. Данное постановление вступает в силу одновременно с Законом Украины от 20 сентября 2019 года N 128-IX «О внесении изменений в Закон Украины «О применении регистраторов расчетных операций в сфере торговли, общественного питания и услуг» и другие законы Украины относительно детенизации расчетов в сфере торговли и услуг», но не ранее дня его опубликования.

Премьер-министр Украины

Д. ШМЫГАЛЬ

Инд. 67

УТВЕРЖДЕНО
постановлением Кабинета Министров Украины
от 22 июля 2020 г. N 630

ИЗМЕНЕНИЯ, которые вносятся в постановление Кабинета Министров Украины от 2 марта 2016 г. N 149

1. В постановлении:

1) название постановления после слов «регистраторами расчетных операций» дополнить словами «и соблюдение требований относительно обеспечения выполнения фискальных функций программными регистраторами расчетных операций»;

2) в постановляющей части:

в абзаце втором слова «купли-продажи иностранной валюты» заменить словами «торговли валютными ценностями в наличной форме»;

дополнить часть абзацами следующего содержания:

«требования относительно обеспечения выполнения фискальных функций программными регистраторами расчетных операций, применяемых при осуществлении операций по торговле валютными ценностями в наличной форме;

требования относительно обеспечения выполнения фискальных функций программными регистраторами расчетных операций, применяемых при осуществлении операций по приему наличных средств для дальнейшего перевода через программно-технические комплексы самообслуживания.».

2. В требованиях относительно определения реализации фискальных функций регистраторами расчетных операций, применяемых при осуществлении операций по купле-продаже иностранной валюты, утвержденных указанным постановлением:

1) в названии и тексте требований слова «купли-продажи иностранной валюты» заменить словами «торговли валютными ценностями в наличной форме»;

2) в пункте 2:

абзац двенадцатый изложить в следующей редакции:

«Операции по торговле валютными ценностями в наличной форме — операции по покупке у физических лиц — резидентов и нерезидентов наличной иностранной валюты за наличную национальную валюту, продаже физическим лицам — резидентам и нерезидентам наличной иностранной валюты за наличную национальную валюту, обмену наличной иностранной валюты одного иностранного государства на наличную иностранную валюту другого государства;»;

в абзаце четырнадцатом слова «кросс-курс обмена иностранной валюты,» исключить;

в абзаце двадцать первом слова «органом доходов и сборов во время его регистрации» заменить словами «органом государственной налоговой службы во время регистрации соответствующего регистратора»;

последний абзац изложить в следующей редакции:

«Другие термины употребляются в значении, определенном в законах Украины» О применении регистраторов расчетных операций в сфере торговли, общественного питания и услуг» и «О валюте и валютных операциях».»;

3) в абзаце седьмом пункта 7 слово «ГФС» заменить словом «ГНС»;

4) в пункте 30:

абзац третий изложить в следующей редакции:

«Вид операции (купля, продажа, обмен, операция «сторно»),»;

абзац пятый изложить в следующей редакции:

«Сумму комиссии.»;

5) абзац восьмой пункта 32 исключить;

6) пункт 33 изложить в следующей редакции:

«33. При подведении итогов операций должно обеспечиваться внесение в оперативную память общая информация по каждому виду операций по купле-продаже иностранной валюты, осуществленных в период выхода из строя регистратора или в случае отключения электроэнергии (в случае применения субъектом хозяйствования резервного регистратора). При этом в оперативную память должна включаться следующая информация (отдельно по каждому курсу покупки-продажи иностранной валюты):

сумма купленной иностранной валюты и выданной национальной валюты по каждому наименованию валюты отдельно;

сумма проданной иностранной валюты и принятой национальной валюты по каждому наименованию валюты отдельно;

сумма выданной по операциям по обмену иностранной валюты по каждому наименованию валюты отдельно;

сумма полученной по операциям по обмену иностранной валюты по каждому наименованию валюты отдельно;

сумма возвращенной по операциям «сторно» клиентам национальной и иностранной валюты по каждому наименованию валюты отдельно;

сумма возвращенной по операциям «сторно» клиентами национальной и иностранной валюты по каждому наименованию валюты отдельно;

количество выданных расчетных документов за период;

курсы купли-продажи иностранной валюты;

дата установления (изменения) курсов.

После внесения указанной информации должна обеспечиваться печать справки с указанной информацией с указанием даты и времени печати.​​»;

7) абзац третий пункта 35 изложить в следующей редакции:

«Местонахождение подразделения учреждения;»;

8) абзац двенадцатый пункта 38 исключить;

9) в тексте требований:

слова «напечатанный регистратором» во всех падежах и формах числа заменить словами «созданный в бумажной и/или электронной форме» в соответствующем падеже;

слово «конвертация» во всех падежах заменить словом «обмен» в соответствующем падеже;

слова «комиссионного вознаграждения» заменить словом «комиссии»;

10) в приложении к требованиям:

в пунктах 16 и 17 слово «конвертации» заменить словом «обмена»;

в тексте приложения и пунктах 1 и 5 примечаний к нему слова «купли-продажи иностранной валюты» заменить словами «торговли валютными ценностями в наличной форме».

3. В требованиях относительно определения реализации фискальных функций регистраторами расчетных операций, применяемых при осуществлении операций по приему и переводу наличных средств через программно-технические комплексы самообслуживания, утвержденных указанным постановлением:

1) в абзаце шестом пункта 5 слово «ГФС» заменить словом «ГНС»;

2) в абзаце втором пункта 6 слова «комиссионного вознаграждения» заменить словом «комиссии».

4. Дополнить постановление требованиями следующего содержания:

УТВЕРЖДЕНО
постановлением Кабинета Министров Украины
от 22 июля 2020 г. N 630

ТРЕБОВАНИЯ относительно обеспечения выполнения фискальных функций программными регистраторами расчетных операций, применяемыми при осуществлении операций по торговле валютными ценностями в наличной форме

Общие вопросы

1. Данные требования распространяются на программные регистраторы расчетных операций (далее — программные регистраторы), применяемые для регистрации и учета операций по торговле валютными ценностями в наличной форме.

2. В данных требованиях термины употребляются в значении, приведенном в Налоговом кодексе Украины, Законе Украины «О применении регистраторов расчетных операций в сфере торговли, общественного питания и услуг» (далее — Закон), постановлениях Кабинета Министров Украины, принятых в соответствии с Законом, нормативно-правовых актах Национального банка, других нормативно-правовых актах, принятых в соответствии с Законом.

Общие требования к программным регистраторам

3. Программный регистратор должен обеспечивать:

возможность передачи фискальному серверу контролирующего органа (далее — фискальный сервер) соответствующей информации, определенной Законом, для долгосрочного хранения;

невозможность осуществления любых действий относительно регистрации расчетных операций и создания и/или печати любых документов при отсутствии связи с фискальным сервером;

невозможность выполнения команд, не предусмотренных перечнем команд, под управлением которых работает программный регистратор, либо команд, параметры которых отличаются от тех, которые предусмотрены указанным перечнем;

идентичность информации об объемах расчетных операций в электронной и бумажной форме расчетного документа. Формирование двух экземпляров расчетного документа для распечатки и/или сохранения его в электронной форме должно осуществляться в едином цикле и не прерываться другими операциями, осуществляемыми программным регистратором;

точность исчисления и округления сумм по результатам операций до восьми знаков после запятой.

4. Все расчетные документы и отчеты, создаваемые программным регистратором в электронной и/или бумажной форме в фискальном режиме работы, должны иметь все обязательные реквизиты, определенные соответствующими нормативно-правовыми актами.

Программный регистратор должен создавать и/или обеспечивать возможность печати расчетного документа исключительно в установленной законодательством форме.

Фискальный режим работы программного регистратора

5. Фискальная функция программного регистратора реализуется через фискальный сервер при условии перевода программного регистратора в фискальный режим работы.

6. Переводу в фискальный режим работы подлежит только программный регистратор, включенный в Реестр программных регистраторов расчетных операций и которому присвоен фискальным сервером уникальный фискальный номер во время его регистрации.

Программный регистратор считается переведенным в фискальный режим работы после присвоения фискальным сервером номера смены, в течение которой осуществляется регистрация расчетных операций таким программным регистратором.

Программный регистратор находится в фискальном режиме работы в течение смены до момента передачи фискального отчета по итогам проведенных операций в течение такой смены фискальному серверу и регистрации такого фискального отчета фискальным сервером.

7. В фискальном режиме работы программный регистратор обеспечивает:

создание электронных расчетных документов и электронных фискальных отчетов;

создание расчетных документов и фискальных отчетных чеков в бумажной форме;

воспроизведение на дисплее, на котором установлен программный регистратор, QR-кода, позволяющего лицу осуществлять его считывание и идентификацию с расчетным документом по структуре данных, в нем содержимся, и/или направление электронного расчетного документа на абонентский номер или адрес электронной почты покупателя;

создание дневных отчетов;

применение электронных подписей и/или печатей в процессе создания, направления, передачи, получения, хранения, обработки, использования электронных документов и обмена информацией о совершенных расчетных операциях с фискальным сервером.

8. Документы, поступающие фискальному серверу от программного регистратора, не переведенного в фискальный режим работы, не регистрируются фискальным сервером и не являются расчетными документами и фискальными отчетами.

Блокировка работы программного регистратора

9. Работа программного регистратора должна блокироваться в случае:

отмены/блокировки сертификата открытого ключа усовершенствованной электронной подписи и/или печати лица, осуществляющего расчетную операцию, в том числе срока действия такого сертификата;

попытки изменения описания валюты после проведения первой регистрации операции по торговле валютными ценностями в наличной форме до формирования фискального отчета;

нарушения последовательности осуществления операций, предусмотренных программным обеспечением программного регистратора.

10. Блокировка работы программного регистратора снимается после устранения причин ее возникновения. Программный регистратор должен обеспечивать возможность повторения или завершения начатой ​​до блокировки и незавершенной операции.

Блокировка работы программного регистратора должна сопровождаться световой и/или звуковой индикацией и/или соответствующим сообщением.

11. Блокировка функций программного регистратора вследствие превышения максимальной продолжительности смены не должна распространяться на создание фискального отчета. После создания и регистрации фискального отчета фискальным сервером блокировка должна сниматься.

Основные функциональные режимы работы программного регистратора

12. Программный регистратор должен обеспечивать возможность работы в следующих основных функциональных режимах:

режим предварительного программирования;

режим регистрации;

режим отчетности.

13. В режиме программирования программный регистратор обеспечивает программирование:

наименования услуг;

цен услуг;

количества услуг;

кода иностранной валюты согласно Классификатору иностранных валют и банковских металлов;

вида операции по торговле валютными ценностями в наличной форме (купля, продажа, обмен иностранной валюты, операция «сторно»);

суммы комиссии;

аванса полученных ценностей по каждому наименованию валюты отдельно;

курса покупки иностранной валюты;

курса продажи иностранной валюты;

официального курса национальной валюты к иностранной валюте.

14. В режиме регистрации программный регистратор обеспечивает:

направление средствами телекоммуникаций с соблюдением требований законов в сфере электронного документооборота и использования электронных документов фискальному серверу созданного и надлежащим образом подписанного электронного расчетного документа, электронного фискального отчета для регистрации и долгосрочного хранения;

проведение операции «сторно» в случаях, предусмотренных нормативно-правовым актом о регистрации, ведении реестра и применении программных регистраторов, утвержденным в соответствии со статьей 7 Закона;

проведение проверки наличия/восстановления связи программного регистратора с фискальным сервером перед формированием электронного расчетного документа;

создание и направление средствами телекоммуникаций фискальному серверу уведомлений, предусмотренных нормативно-правовым актом о регистрации, ведении реестра и применении программных регистраторов, утвержденным в соответствии со статьей 7 Закона;

проведение проверки срока действия и действия сертификата открытого ключа, применяемого программным регистратором, и информирование об окончании этого срока.

15. В режиме отчетности:

программный регистратор должен ежедневно создавать в электронной форме фискальный отчет в случае осуществления расчетной операции и подавать его фискальному серверу для регистрации и долгосрочного хранения средствами телекоммуникаций с соблюдением требований законов в сфере электронного документооборота и использования электронных документов;

фискальный отчет программного регистратора может создаваться на основании данных расчетных документов, сохраненных в памяти устройства, на которое установлен программный регистратор, и/или на основании данных фискального сервера по запросу программного регистратора. Программный регистратор и фискальный сервер должны обеспечивать возможность получения от фискального сервера в автоматическом режиме данных об электронных расчетных документах, необходимых для формирования средствами программного регистратора и передачи фискальному серверу электронных фискальных отчетов за соответствующий период.

16. Программный регистратор должен обеспечивать создание и печать (в случае необходимости) фискального, служебного и периодического отчетов, содержащих такую ​​общую и дополнительную информацию:

наименование субъекта хозяйствования, осуществляющего операции по торговле валютными ценностями в наличной форме;

местонахождение структурного подразделения учреждения;

фискальный номер, перед которым указываются большие буквы «ФН»;

общую сумму купленной иностранной валюты и выданной национальной валюты по каждому наименованию валюты отдельно;

общую сумму проданной иностранной валюты и принятой национальной валюты по каждому наименованию валюты отдельно;

общую сумму возвращенной по операциям «сторно» клиентам национальной и иностранной валюты по каждому наименованию валюты отдельно;

общую сумму аванса, подкрепления и инкассированных ценностей по каждому наименованию валюты отдельно;

общую сумму комиссии по каждому наименованию валюты отдельно;

общую сумму полученной по операциям по обмену иностранной валюты по каждому наименованию валюты отдельно;

общую сумму выданной по операциям по обмену иностранной валюты по каждому наименованию валюты отдельно;

курсы купли-продажи иностранной валюты;

дату и время формирования документа.

Суммы национальной валюты в отчетах указываются в гривнах, иностранной валюты — в соответствующих денежных единицах. В случае возврата средств по операциям «сторно» суммы по таким операциям указываются в отчетах со знаком «-» или надписью «сторно».

17. Программный регистратор должен обеспечивать отображение созданных отчетов на экране монитора.

18. Программный регистратор должен обеспечивать создание и печать (в случае необходимости) периодического отчета за любой период с начала применения такого программного регистратора.».

5. Дополнить постановление требованиями следующего содержания:

УТВЕРЖДЕНО
постановлением Кабинета Министров Украины
от 22 июля 2020 г. N 630

1. Данные требования распространяются на программные регистраторы расчетных операций (далее — программные регистраторы), применяемые для регистрации и учета операций по приему наличных средств для дальнейшего перевода через программно-технические комплексы самообслуживания.

2. В данных требованиях термины употребляются в значении, приведенном в Налоговом кодексе Украины (далее — Кодекс), Законе Украины «О применении регистраторов расчетных операций в сфере торговли, общественного питания и услуг» (далее — Закон), постановлениях Кабинета Министров Украины, принятых в соответствии с Законом, нормативно-правовых актах Национального банка, других нормативно-правовых актах, принятых в соответствии с Законом.

Общие требования к программному регистратору

3. Программный регистратор должен обеспечивать:

возможность передачи фискальному серверу контролирующего органа (далее — фискальный сервер) соответствующей информации, определенной Законом, для долгосрочного хранения;

невозможность выполнения команд, не предусмотренных перечнем команд, под управлением которых работает программный регистратор, или команд, параметры которых отличаются от тех, которые предусмотрены указанным перечнем;

идентичность информации об объемах расчетных операций в электронной и бумажной форме расчетного документа. Формирование расчетного документа должно осуществляться в едином цикле и не прерываться другими операциями, осуществляемыми программным регистратором;

точность исчисления и округления сумм по результатам операций до восьми знаков после запятой.

4. Все расчетные документы и отчеты, создаваемые программным регистратором в электронной и/или бумажной форме в фискальном режиме работы, должны иметь все обязательные реквизиты, определенные соответствующими нормативно-правовыми актами.

Программный регистратор должен создавать и/или обеспечивать возможность печати расчетного документа исключительно в установленной законодательством форме.

5. Фискальная функция программного регистратора реализуется через фискальный сервер при условии перевода программного регистратора в фискальный режим работы.

6. Переводу в фискальный режим работы подлежит только программный регистратор, включенный в Реестр программных регистраторов расчетных операций и которому присвоен фискальным сервером уникальный фискальный номер во время его регистрации.

Программный регистратор считается переведенным в фискальный режим работы после присвоения фискальным сервером номера смены, в течение которой осуществляется регистрация расчетных операций таким программным регистратором.

Программный регистратор находится в фискальном режиме работы в течение смены до момента передачи фискального отчетного чека по итогам проведенных операций в течение такой смены фискальному серверу и регистрации такого фискального отчетного чека фискальным сервером.

7. В фискальном режиме работы программный регистратор обеспечивает:

создание электронных расчетных документов и электронных фискальных отчетных чеков;

создание расчетных документов и фискальных отчетных чеков в бумажной форме;

воспроизведение на дисплее, на котором установлен программный регистратор, QR-кода, позволяющего лицу осуществлять его считывание и идентификацию с расчетным документом по структуре данных, в нем содержимся, и/или направление электронного расчетного документа на абонентский номер или адрес электронной почты покупателя;

создание дневных отчетов;

применение электронных подписей и/или печатей в процессе создания, направления, передачи, получения, хранения, обработки, использования электронных документов и обмена информацией о совершении расчетных операциях с фискальным сервером.

8. Документы, поступающие фискальному серверу от программного регистратора, не переведенного в фискальный режим работы, не регистрируются фискальным сервером и не являются расчетными документами и фискальными отчетными чеками.

9. Расчетные документы, созданные программным регистратором в бумажной и/или электронной форме, должны соответствовать форме и содержанию, определенным соответствующим нормативно-правовым актом о форме и содержании расчетных документов, утвержденным в соответствии со статьей 8 Закона.

10. Работа программного регистратора должна блокироваться в случае:

наступления предельных сроков применения режима оффлайн (36 часов подряд или 168 часов в течение календарного месяца);

отмены/блокировки сертификата открытого ключа усовершенствованной электронной подписи и/или печати лица, осуществляющего расчетную операцию, в том числе срока действия такого сертификата;

использования в период отсутствия связи между программным регистратором и фискальным сервером всех полученных фискальных номеров и неполучения новой порции фискальных номеров, выдаваемых ГНС из диапазона фискальных номеров, сформированного фискальным сервером (далее — диапазон) согласно нормативно-правовому акту об определении диапазона, выдачи, резервирования, использования фискальных номеров, присваиваемых электронным расчетным документам во время работы программного регистратора в режиме оффлайн, утвержденным в соответствии со статьей 5 Закона;

нарушения последовательности осуществления операций, предусмотренных программным обеспечением программного регистратора;

передачи не в полном объеме пакета данных, сформированных программным регистратором в автономном режиме фискальному серверу.

11. Блокировка работы программного регистратора снимается после устранения причин ее возникновения. Программный регистратор должен обеспечивать возможность повторения или завершения начатой ​​до блокировки и незавершенной операции.

Блокировка работы программного регистратора должна сопровождаться световой и/или звуковой индикацией и/или соответствующим сообщением.

12. Программный регистратор должен обеспечивать возможность работы в следующих основных функциональных режимах:

режим предварительного программирования;

режим регистрации;

режим отчетности.

13. В режиме программирования программный регистратор обеспечивает программирование:

наименования услуг;

цен услуг;

количества услуг;

тарифов комиссии за осуществление операций по приему наличных средств для дальнейшего перевода через программно-технические комплексы самообслуживания.

14. В режиме регистрации программный регистратор обеспечивает:

направление средствами телекоммуникаций с соблюдением требований законов в сфере электронного документооборота и использования электронных документов фискальному серверу созданного и надлежащим образом подписанного электронного расчетного документа, электронного фискального отчетного чека для регистрации и долгосрочного хранения;

присвоение электронному расчетному документу и фискальному отчетному чеку фискального номера из диапазона в случае проведения расчетной операции через программный регистратор в период отсутствия связи между программным регистратором и фискальным сервером и указание в таком расчетном документе о проведении расчетной операции в режиме оффлайн;

формирование с помощью одностороннего алгоритма хеширования контрольной суммы (значения), отмечаемой в электронных расчетных документах, созданных программным регистратором в режиме оффлайн;

создание и хранение контрольной ленты в программном регистраторе в случае осуществлении расчетных операций в режиме оффлайн до передачи электронных расчетных документов, электронных фискальных отчетных чеков фискальному серверу, которая завершается получением от контролирующего органа подтверждения о доставке документов;

создание и направление средствами телекоммуникаций фискальному серверу уведомлений, предусмотренных нормативно-правовым актом о регистрации, ведении реестра и применении программных регистраторов расчетных операций, утвержденным в соответствии со статьей 7 Закона;

передачу фискальному серверу пакета копий созданных программным регистратором расчетных документов и фискальных отчетных чеков с присвоенными им в режиме оффлайн фискальными номерами из диапазона;

проведение проверки наличия/восстановления связи программного регистратора с фискальным сервером перед формированием каждого электронного расчетного документа в режиме оффлайн;

проведение проверки допустимых сроков применения режима оффлайн, срока действия и действия сертификата открытого ключа, применяемого программным регистратором, и информирование об окончании таких сроков.

Перевод программного регистратора из режима оффлайн в режим онлайн-обмена с фискальным сервером должен осуществляться автоматически в момент восстановления связи между программным регистратором и фискальным сервером.

15. В режиме отчетности программный регистратор должен обеспечивать возможность:

ежедневное создание в электронной форме фискального отчетного чека в случае осуществления расчетных операций и передачи его фискальному серверу для регистрации и долгосрочного хранения средствами телекоммуникаций с соблюдением требований законов в сфере электронного документооборота и использования электронных документов;

создание дневного и в случае необходимости служебного, периодического отчетов.

Фискальный отчетный чек программного регистратора может создаваться на основании данных расчетных документов, сохраненных в памяти устройства, на котором установлен программный регистратор, и/или на основании данных фискального сервера по запросу программного регистратора. Программный регистратор и фискальный сервер должны обеспечивать возможность получения от фискального сервера в автоматическом режиме данных об электронных расчетных документах, необходимых для формирования средствами программного регистратора и передачи фискальному серверу электронных фискальных отчетных чеков за соответствующий период.

16. Программный регистратор должен обеспечивать создание и печать (в случае необходимости) фискального, служебного и периодического отчетных чеков, содержащих такую ​​общую информацию:

наименование и адрес подразделения, где применяется программный регистратор;

наименование субъекта хозяйствования, осуществляющего операции по приему наличных средств для дальнейшего перевода через программно-технические комплексы самообслуживания;

для субъектов хозяйствования, зарегистрированных в качестве плательщиков налога на добавленную стоимость, — индивидуальный налоговый номер плательщика налога на добавленную стоимость, перед которым указываются большие буквы «НН»;

для субъектов хозяйствования, не являющихся плательщиками налога на добавленную стоимость, — налоговый номер или серия (при наличии) и номер паспорта (для физических лиц — предпринимателей, которые по своим религиозным убеждениям отказались от принятия регистрационного номера учетной карточки налогоплательщика и уведомили об этом соответствующий контролирующий орган и имеют отметку в паспорте о праве осуществлять платежи по серии (при наличии) и номеру паспорта), перед которым указываются большие буквы «ІД»;

фискальный номер программного регистратора, перед которым указываются большие буквы «ФН»;

данные об итогах средств, принятых для перевода получателям, по каждому получателю отдельно с указанием данных о получателе и общем итоге средств, принятых для перевода, по каждой форме оплаты (наличная и/или безналичная);

общую сумму аванса, подкрепление и инкассированние ценностей;

общую сумму комиссии за предоставление услуг по переводу средств;

дату и время формирования документа.

17. Программный регистратор должен обеспечивать отображение созданных отчетных чеков на экране монитора.

18. Программный регистратор должен обеспечивать создание и печать (по запросу уполномоченного лица) периодического отчета за любой период с начала применения такого программного регистратора.».

869 постанова

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *